Podpora právnej prístupnosti na slovensko-maďarskej hranici (Promotion of legal accessibility across the Slovak-Hungarian border) – #ACCESS

je strategický projekt programu  INTERREG Maďarsko – Slovensko, prioritná os PA3 – Inštitucionálna spolupráca, Špecifický cieľ SO3.1 Posilnenie efektívnej verejnej správy pomocou právnej a administratívnej spolupráce, Aktiita 3.1.1 – Eliminácia cezhraničných prekážok.

Hlavný partner: CESCI Budapešť

Partner: CESCI – Carpathia Košice

Rozpočet projektu:  1 752 297 €

Začiatok a trvanie projektu: 1. máj 2023, 72 mesiacov

Cieľom projektu je systematický manažment právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. Implementácia projektu má tri časti:

  • Monitorovanie prekážok – konzultácie so zainteresovanými stranami, právne analýzy
  • Management prekážok – expertné skupiny, zisťovanie dobrej praxe, návrh riešení
  • Propagácia – informačný portál, tri medzinárodné konferencie, záverečné publikácie, scitlivovacia kampaň

Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznaním prírodného a kultúrneho dedičstva – NatGate

Program INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko
Rozpočet projektu: 409 590 €, z toho DŽK 205 120 €

Lead partner: Detská železnica Košice

Partner: obec Nagyborszóny (vlastní železnicu Nagybörzsönyi Erdei Vasút)

Projekt je zameraný na ďalší rozvoj oboch úzkorozchodných železníc

Medzi hlavné investičné aktivity Detskej železnice Košice  patrí napríklad oprava historickej parnej lokomotívy Katka, oprava vybraných kritických úsekov trate a mostov, dodanie dvoch nových letných vozňov pre cestujúcich a oprava karosérie vystaveného elektrického rušňa.

Spoločný film: https://www.youtube.com/watch?v=bPwGhZYQAgE

Úzkorozchodné železničky ako atrakcie a brány do prírody – RailGate.

Je to slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch susediacich úzkorozchodných železníc – Košickej detskej historickej železnice (KDHŽ) a železnice v Miškolci – Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV), ktoré spája podobný osud i problémy. V Košiciach išlo o dostavbu staničnej budovy, rekonštrukciu koľajiska či opravu dvoch rušňov. V Miškolci sa zrekonštruovala jedna stanica a do prevádzky vol daný úplne nový osobný vagón.

Spoločný projekt Detskej železnice Košice a úzkorozchodnej železnice v Miškolci získal finančnú injekciu z medzinárodného grantového programu Interreg vo výške 577 929,38 €.

e-img-653 Palhazi kisvasut_170819-022_Kemencepatak alatt Lillafuredi kisvasut_160715-108_Csanyik-Erdei Iskola utan