Podpora právnej dostupnosti na slovensko-maďarskej hranici (Promotion of legal accessibility across the Slovak-Hungarian border) – #ACCESS

je strategický projekt programu  Interreg Maďarsko – Slovensko, prioritná os PA3 – Inštitucionálna spolupráca, Špecifický cieľ SO3.1 Posilnenie efektívnej verejnej správy pomocou právnej a administratívnej spolupráce, Aktivita 3.1.1 – Eliminácia cezhraničných prekážok.

Hlavný partner: CESCI Budapešť (VP)

Partner: CESCI – Carpathia Košice (P2)

Názov programu: Program Interreg Maďarsko – Slovensko

Názov projektu: Podpora právnej dostupnosti na slovensko-maďarskej hranici

Skratka projektu: PROJEKT #ACCESS

Identifikačné číslo projektu: HUSK/2301/010

Príspevok z EFRR: 1 401 837,96 EUR, časť projektu (P2): 559 910,40 EUR

Štátne spolufinancovanie: 241 847,97 EUR, časť projektu (P2): 83 986,56 EUR

Dátum začatia projektu: 1. máj 2023

Dátum ukončenia projektu: 30. apríl 2029

Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je systematicky odhaľovať pretrvávajúce právne a administratívne prekážky, ktoré bránia silnejšej integrácii a vyššej úrovni spolupráce na slovensko-maďarskej hranici, a ďalej podporovať ich odstránenie. Hlavnými dvoma intervenciami projektu sú monitorovanie prekážok a ich riadenie.  Výsledkom projektu bude odstránenie právnych prekážok a vypracovanie riešení vrátane databázy právnych prekážok, projektov, napomáhajúcich odstraňovaniu  prekážok, právnych odporúčaní a informačnej kampane zameranej na štátne a samosprávne autority.

Zhrnutie časti projektu: CESCI- Carpathia ako partner projektu spolupracuje na realizácii projektu. Väčšina odborných úloh na zlepšenie právnej prístupnosti sa bude vykonávať v spolupráci CESCI a CESCI – Carpathia, ale okrem toho bude CESCI-Carpathia zodpovedné navyše za tieto činnosti: výroba 5 krátkych filmov, vypracovanie vedeckého zborníka, organizácia úvodnej (kick-off) konferencie; a prispievanie k realizácii spoločných aktivít.

Výhody spolupráce: Silnejšia integrácia slovensko-maďarského pohraničia a zintenzívnenie cezhraničných interakcií (mobility) si vyžadujú systematické monitorovanie, analýzu a odstraňovanie právnych a administratívnych prekážok. Tento proces je nepredstaviteľný bez koordinovanej spolupráce aktérov na oboch stranách hranice.

Predstavenie partnerstva: Projekt realizuje Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy (CESCI) so sídlom v Budapešti a Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy – Carpathia (CESCI-Carpathia) so sídlom v Košiciach. Obe organizácie sa už mnoho rokov venujú podpore cezhraničnej spolupráce a odstraňovaniu cezhraničných právnych prekážok.

Pre informácie v angličtine navštívte webovú stránku CESCI: https://hu-sk.eu/en/the-project/basic-information/

Pre informácie v maďarčine navštívte webovú stránku CESCI: https://hu-sk.eu/hu/projekt/adatlap/

Budujeme partnerstvá!

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Interreg Maďarsko – Slovensko.

Viac informácií nájdete na www.skhu.eu.