Výročná konferencia Asociácie európskych prihraničných regiónov (AEBR) sa začiatkom novembra 2023 po prvýkrát konala na Slovensku v Košiciach. AEBR, vplyvná organizácia so sídlom v Bruseli, má približne 100 členov zastupujúcich rôzne pohraničné regióny v Európe. Súčasným predsedom je Karl-Heinz Lambertz, belgický politik, ktorý bol predsedom Výboru regiónov EÚ. Generálnym tajomníkom je od roku 2006 Martin Guillermo Ramiréz zo Španielska. Štvordňový program podujatia zahŕňal siedme pokračovanie Školy cezhraničných štúdií, valné zhromaždenie AEBR, výročnú konferenciu a študijnú cestu do Užhorodu. Prvý deň sa konal v historickej aule Rektorátu UPJŠ v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ. Výročná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo približne 120 zahraničných hostí, bola tento rok zameraná na otázky trhu práce, právne prekážky a integráciu Ukrajiny do EÚ. Konferenciu AEBR podporil Košický samosprávny kraj, čo vo svojom vystúpení potvrdil podpredseda Karol Pataky. Posledný deň konferencie, ktorý bol venovaný integrácii Ukrajiny do Európskej únie a študijnej ceste do Užhorodu, podporil Vyšehradský fond. A to tak finančne, ako aj za účasti jeho riaditeľa Petra Mareša. Túto časť podujatia spoluorganizovala CESCI Budapešť pod vedením profesorky Zsuzsany Fejes a generálneho tajomníka Gyulu Ocskaya.

V dňoch 17. a 18. októbra 2023 sa v Budapešti konala konferencia pre Strednú a Východnú Európu INTERREG programov. Konfereciu organizovala nezisková organizácia „Sechényi Programme Office“ . Riaditeľ CESCI-Carpathia p. Rudolf Bauer spolu s generálnym sekretárom a zástupcom vedúceho partnera projektu CESCI Budapest p. Gyulom Ocsakyom predstavili na konferencii náš projekt #ACCESS.

Dňa 14. septembra 2023 o 10:00 sa v Košiciach uskutočnila Kick-off konferencia projektu #ACCESS v Hoteli Double Tree by Hilton. Cieľom projektu #ACCESS je uľahčiť cezhraničné toky medzi Slovenskom a Maďarskom, uľahčiť každodenné dochádzanie do práce a prístup k cezhraničným službám. Projekt bude prebiehať v rokoch 2023 až 2029 a podnikne dôležité kroky na odstránenie právnych a administratívnych prekážok. Viac informácii o projekte nájdete na webovej stránke:  CESCI.

Dňa 22. mája 2023 bola podpísaná Zmluva o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou dekanom fakulty JUDr. Miroslavom Štrkolcom v rámci projektu „Promotion of legal accessibility across the Slovak-Hungarian border“, financovaného z programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG. Na snímke zľava: Nicolette Olleová, Rudolf Bauer, Miroslav Štrkolec, Alena Krunková.

Dňa 14. apríla 2023 sme podpísali Memorandum o spolupráci s Európskym združením územnej spolupráce  Via Carpatia Košice s cieľom podpory rozvoja a zvyšovania kvality a všetkách aspektov života ľudí, žijúcich v prihraničných regiónoch. Via Carpatia sa bude podieľať na projekte „Promotion on legal accessibility accross the Slovak-Hungarian border – #Access“. Na snímke vpravo riaditeľka EZÚS Via Carpatia Ing. Julianna Máté, PhD. a riaditeľ združenia RNDr. Rudolf Bauer, PhD.

Dňa 23. februára sme spolu s CESCI Budapešť podali žiadosť na nesúťažnú cielenú výzvu CFP-HUSK-2301 v programe INTERREG SKHU. Cieľom projektu bude eliminácia/zmierňovanie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. V prvej etape budeme získavať informácie najmä od ľudí žijúcich v pohraničí o aktuálnych prekážkach, ktoré im znepríjemňujú každodenný život. V druhej časti budeme spolu s právnymi expertmi hľadať riešenia na odstránenie týchto prekážok. Tento projekt je projektom strategického významu v rámci INTERREG VI-A Maďarsko-Slovensko programu v programovacom období 2021-2027.

Podpis memoranda medzi Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a CESCI-Carpathia. Riaditeľ združenia Rudolf Bauer (vľavo) podpísal dňa 23. januára 2023 Memorandum o spolupráci na pripravovanom projekte #Access s dekanom fakulty Miroslavom Štrkocom (uprostred). Zodpovednou osobou zo strany fakulty bude pani Alena Krunková (vpravo), vedúca Katedry ústavného a správneho práva. Hlavnou témou projektu odstránenie alebo zmiernenie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. Projekt je strategickým projektom v prioritnej osi 3 programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG 2021-2027.

Posledná udalosť v projekte NatGate v Košiciach: nové letné vozne boli uvedené do prevádzky 29. Októbra 2022, za prítomnosti novo zvoleného primátora mesta pána Jaroslava Polačeka (4tý zprava), a novo zvoleného župana Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku (za primátorom)

RegioFórum Gemer, 2022, panelová diskusia „Inovácie a vzdelávanie ako kľúč k rozvoju zaostalých regiónov“ bola kľúčovým podujatím v regióne Gemer v roku. Na diskusiu bol pozvaný aj Rudolf Bauer ako človek, ktorý sa dlhodobo zaoberá rozvojom regiónu.