Memorandum o spolupráci medzi Fakultou Manažmentu Univerzity Komenského Bratislava a CESCI Carpathia podpísali dňa 12. marca 2024 dekan FM UK v Bratislave prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. a RNDr. Rudolf Bauer, PhD. Vzájomná spolupráca sa bude týkať hlavne vedecko-výskumnej časti projektu #ACCESS v oblasti socio-ekonomických analýz prihraničných regiónov na slovensko-maďarskej hranici.

Ukončili sme prvé kolo stretnutí referenčných skupín. V rámci projektu #ACCESS sa referenčné skupiny organizované pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice zameriavajú na skúmanie jedinečnej dynamiky miest, ktorých funkčné mestské oblasti presahujú štátnu hranicu. Tieto oblasti sú horúcimi bodmi cezhraničnej mobility a interakcie, a preto sú kľúčové pre ciele projektu. V prvom kole sme organizovali stretnutia v mestách: Györ, Esztergom, Putnok, Balassagyarmat, Sátoraljaújhely (Maďarsko), Komárno, Lučenec, Košice, Bratislava (Slovensko).

Výročná konferencia Asociácie európskych prihraničných regiónov (AEBR) sa začiatkom novembra 2023 po prvýkrát konala na Slovensku v Košiciach. Štvordňový program podujatia zahŕňal siedme pokračovanie Školy cezhraničných štúdií, valné zhromaždenie AEBR, výročnú konferenciu a študijnú cestu do Užhorodu. Prvý deň sa konal v historickej aule Rektorátu UPJŠ v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ. Výročná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo približne 120 zahraničných hostí, bola tento rok zameraná na otázky trhu práce, právne prekážky a integráciu Ukrajiny do EÚ. Konferenciu AEBR podporil Košický samosprávny kraj, čo vo svojom vystúpení potvrdil podpredseda Karol Pataky. Posledný deň konferencie, ktorý bol venovaný integrácii Ukrajiny do Európskej únie a študijnej ceste do Užhorodu, podporil Vyšehradský fond. A to tak finančne, ako aj za účasti jeho riaditeľa Petra Mareša. Túto časť podujatia spoluorganizovala CESCI Budapešť pod vedením profesorky Zsuzsany Fejes a generálneho tajomníka Gyulu Ocskaya.

V dňoch 17. a 18. októbra 2023 sa v Budapešti konala konferencia pre Strednú a Východnú Európu INTERREG programov. Konfereciu organizovala nezisková organizácia „Sechényi Programme Office“ . Riaditeľ CESCI-Carpathia p. Rudolf Bauer spolu s generálnym sekretárom a zástupcom vedúceho partnera projektu CESCI Budapest p. Gyulom Ocsakyom predstavili na konferencii náš projekt #ACCESS.

Dňa 14. septembra 2023 o 10:00 sa v Košiciach uskutočnila Kick-off konferencia projektu #ACCESS v Hoteli Double Tree by Hilton. Cieľom projektu #ACCESS je uľahčiť cezhraničné toky medzi Slovenskom a Maďarskom, uľahčiť každodenné dochádzanie do práce a prístup k cezhraničným službám. Projekt bude prebiehať v rokoch 2023 až 2029 a podnikne dôležité kroky na odstránenie právnych a administratívnych prekážok. Viac informácii o projekte nájdete na webovej stránke:  CESCI.

Dňa 22. mája 2023 bola podpísaná Zmluva o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou dekanom fakulty JUDr. Miroslavom Štrkolcom v rámci projektu „Promotion of legal accessibility across the Slovak-Hungarian border“, financovaného z programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG. Na snímke zľava: Nicolette Olleová, Rudolf Bauer, Miroslav Štrkolec, Alena Krunková.

Dňa 14. apríla 2023 sme podpísali Memorandum o spolupráci s Európskym združením územnej spolupráce  Via Carpatia Košice s cieľom podpory rozvoja a zvyšovania kvality a všetkách aspektov života ľudí, žijúcich v prihraničných regiónoch. Via Carpatia sa bude podieľať na projekte „Promotion on legal accessibility accross the Slovak-Hungarian border – #Access“. Na snímke vpravo riaditeľka EZÚS Via Carpatia Ing. Julianna Máté, PhD. a riaditeľ združenia RNDr. Rudolf Bauer, PhD.

Dňa 23. februára sme spolu s CESCI Budapešť podali žiadosť na nesúťažnú cielenú výzvu CFP-HUSK-2301 v programe INTERREG SKHU. Cieľom projektu bude eliminácia/zmierňovanie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. V prvej etape budeme získavať informácie najmä od ľudí žijúcich v pohraničí o aktuálnych prekážkach, ktoré im znepríjemňujú každodenný život. V druhej časti budeme spolu s právnymi expertmi hľadať riešenia na odstránenie týchto prekážok. Tento projekt je projektom strategického významu v rámci INTERREG VI-A Maďarsko-Slovensko programu v programovacom období 2021-2027.

Podpis memoranda medzi Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a CESCI-Carpathia. Riaditeľ združenia Rudolf Bauer (vľavo) podpísal dňa 23. januára 2023 Memorandum o spolupráci na pripravovanom projekte #Access s dekanom fakulty Miroslavom Štrkocom (uprostred). Zodpovednou osobou zo strany fakulty bude pani Alena Krunková (vpravo), vedúca Katedry ústavného a správneho práva. Hlavnou témou projektu odstránenie alebo zmiernenie právnych a administratívnych prekážok na slovensko-maďarskej hranici. Projekt je strategickým projektom v prioritnej osi 3 programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG 2021-2027.

Posledná udalosť v projekte NatGate v Košiciach: nové letné vozne boli uvedené do prevádzky 29. Októbra 2022, za prítomnosti novo zvoleného primátora mesta pána Jaroslava Polačeka (4tý zprava), a novo zvoleného župana Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku (za primátorom)

RegioFórum Gemer, 2022, panelová diskusia „Inovácie a vzdelávanie ako kľúč k rozvoju zaostalých regiónov“ bola kľúčovým podujatím v regióne Gemer v roku. Na diskusiu bol pozvaný aj Rudolf Bauer ako človek, ktorý sa dlhodobo zaoberá rozvojom regiónu.